สมาคมวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ APEC-IBIZ
Association of Professional Business Consultant – ABC
Automotive, Electrical & Electronics OEM,
Mould and Die making knowledgebase
and provides manufacturing techniques to help suppliers, manufacturers,
importers & exporters worldwide
seeking & sourcing outstanding factories in Thailand.
เมนูหลัก
บทความสำหรับผู้บริหาร
Links เว็บที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้สนับสนุน SMEs
โครงการขจัดความสูญเปล่า
OEM find Jobs
Jobs Opportunity for OEM
Thai OEM เปิดให้บริการสื่อกลางรับสมัคร และสมัครงาน สามารถส่งข้อความไปที่
Email:thaioem@gmail.com  เพื่อให้บริการโรงงาน OEM และผู้สมัครงานติดต่อกันได้โดยสะดวก  รายละเอียดเพิ่มเติม

What is KAIZEN

ไคเซ็น มาจากภาษาญี่ปุ่น (Kaizen) โดยที่คำว่า Kai มีความหมายว่าต่อ และ Zen หมายถึงการปรับปรุงหรือการทำให้ดีขึ้น เมื่อนำคำทั้งสองคำมารวมกัน จะมีความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า Continuous Improvement ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ไคเซ็น เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการในส่วนของการปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ให้ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวใจสำคัญอยู่ที่การดำเนินกิจกรรมนี้ต้องให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด (Continuous Improvement)

ไคเซ็น ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของวิถีแห่งโตโยต้า ซึ่งจะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโตโยต้า นั่นคือ ไคเซ็น จะเป็นการต่อขั้นบันไดมาตรฐานคุณภาพให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด และในการปรับปรุงแต่ละครั้ง จะต้องทำการตรวจสอบจนมั่นใจ และยอมรับเป็นมาตรฐานได้ (Standardiztion) หลังจากนั้นก็จะปรับปรุงรอบต่อไป (ด้วยวงจร PDCA) เพื่อยกระดับของมาตรฐานนั้นขึ้นไปอีก และทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะส่งผลให้มีโอกาสค้นพบนวตกรรมใหม่ ๆ อีกจุดหนึ่ง ที่เป็นเอกลักษณ์ในการไคเซ็น ของโตโยต้า คือ การถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่แนวความคิดดี ๆ ไปใช้ในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร หรือที่เรียกว่า Yokoten โดยการเผยแพร่ไปทั่วทั้งองค์กรผ่านกระบวนการสื่อสารภายในอย่างทั่วถึงทุกหน่วยงานที่องค์กรมีอยู่

บริษัท TOYOTA ในประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งมาประมาณ 60-70 ปีแล้ว โดยตระกูลโตโยดะ แปลว่าทุ่งข้าวขนาดใหญ่ ตระกูลนี้มีอาชีพทำนา แต่มีบุตรชายคนหนึ่ง ไม่อยากเป็นชาวนา เมื่อเห็นมารดาทอผ้า จึงช่วยคิดประดิษฐ์เครื่องปั่นด้ายที่ใช้กลไกพลังน้ำหมุน และคิดประดิษฐ์เครื่องทอผ้าขึ้นมา และมีการจดลิขสิทธิ์ด้วย จากนั้น จึงพัฒนามาผลิตรถยนต์และก่อตั้งเป็นบริษัท TOYOTA ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท TOYOTA จึงถือเป็นบริษัทที่ก่อกำเนิดขึ้นมาจากการคิดค้นและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการกันระหว่างการคิดสร้างสรรค์ (Creative) และ Kaizen คือ คิดปรับปรุงอยู่เรื่อย ๆ และได้มีการกำหนด TOYOTA WAY หรือวิถีแห่ง TOYOTA ขึ้น เมื่อปี 2001

ดังที่กล่าวแล้วว่า ไคเซ็น คือ การปรับปรุงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและผลักดันนวัตกรรมใหม่ และวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา
    Kaizen ประกอบด้วยหลักการ ดังต่อไปนี้
  • effort improvement คือ การมีจิตสำนึกในการไคเซ็น และมีความคิดในเชิงนวัตกรรม
  • การลดต้นทุน Cost reduction , การขจัดทั้ง 3MU คือ การทำงานเกินกำลัง ไม่พอดี (MURI) ความไม่แน่นอนหรือความไม่สม่ำเสมอ (MURA)ความสูญเปล่าที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าในสายการผลิต (MUDA) การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time หรือ JIT) การให้บริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจ (Customer Service-CS) ในกระบวนการข้างหน้า และยึดถือเสาหลักอีกต้นหนึ่งของระบบ Toyota Production System นอกเหนือจากเสาต้นแรก หรือ JIT นั่นคือ Jidoka รวมถึงการแก้ปัญหาตามแนวทางปฏิบัติอย่างพื้นฐานง่าย ๆ คือ Practical Problem Solving หรือ PPS กล่าวคือ เป็นการสร้างระบบงานและโครงสร้างที่เกื้อกูลกัน มีการลดต้นทุนและการสูญเสียต่าง ๆ
  • การแลกเปลี่ยนแนวความคิด (Share idea) การเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (learning from mistake) การจัดทำเป็นมาตรฐาน (standardized) และการถ่ายโอนความรู้ หรือ yokoten เหล่านี้ถือเป็น การส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
Kaizen ที่จะประสบความสำเร็จต้องมีหลักพื้นฐานคือ การมีจิตสำนึกมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำให้ดีขึ้น จะต้องก่อให้เกิดการลดต้นทุน ลดการสูญเสียต่าง ๆ มีระบบ Just in Time ทำให้พอดี และต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าประเภท end-user หมายถึงประชาชนหรือผู้รับบริการภายนอก และลูกค้าในกระบวนการคือผู้ที่รับงานต่อจากเรา

Kaizen ไม่ใช่การเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการปรับปรุง เพราะ Kaizen ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมด เพียงแค่ปรับปรุงบางจุดเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายขึ้นและผู้รับบริการสะดวกขึ้น

ตัวอย่างการทำ Kaizen ของ TOYOTA เช่น การปรับปรุงการขันน็อตล้อรถยนต์ โดยการทำให้มีสีติดตรงเครื่องมือขันน็อต หากพนักงานขันน็อตแน่นพอ จะทำให้สีนั้นติดที่หัวน็อต เป็นการยืนยันว่าขันน็อต ให้ล้อแน่นแล้ว หรือร้านตัดผมบางแห่งในญี่ปุ่น จะมีวิธีทำงานคล้ายกับ TPS คือ มีขั้นตอนการผลิต ทำเสมือน line การผลิต เพื่อไม่ให้ช่างต้องเคลื่อนไหวมาก ลดการสูญเสียเวลาในการทำงาน และยังเพิ่มความชำนาญเฉพาะด้าน โดยผู้รับบริการจะเคลื่อนที่แทน ส่วนกรณีของภาคราชการไทยที่นำ Kaizen มาใช้ เช่น การทำ Passport ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมการปกครอง ทำให้ผู้ทำ Passport ไม่ต้องกรอกข้อมูลมาก และจะอยู่ในระบบการทำ Passport ตลอดทุกขั้นตอนไม่เกิน 20 นาที

การทำงานใน TOYOTA เมื่อเกิดปัญหา จะไม่ถามว่า “ใครเป็นคนทำ” แต่จะถามว่า “เพราะอะไร” เนื่องจากเน้นการทำงานเป็นทีม จะไม่โทษรายบุคคล ดังนั้น KAIZEN เท่ากับ Continuous Improvement คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการ Plan-Do-Check-Act คือ การดูปัญหา วางแผนหาวิธีแก้ปัญหา ทดลอง แล้วตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้าเป็นวิธีที่ดีก็นำไปใช้

    เอกสารอ้างอิง:
  1. บทความเรื่อง ไคเซ็น โดย บวรเชษฐ์ บัวเอี่ยม แผนกพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันยานยนต์ ยานยนต์สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 51 เมษายน 2551
  2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “KAIZEN และ TOYOTA-WAY” โดย สุรศักดิ์ สุทองวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เนื่องในโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 14 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ


ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ
ติดต่อขอรับการแนะนำ
...กลับหน้าแรก
เตรียมรับมือ AEC
นับถอยหลัง 2558

ASEAN

Asean Automotive Federation-AAF

 

Environmenal
Friendly
Auomotive Hub in AEC
Thailand VS Indonesia
OEM Perspectives

แนวทางการเตรียมรุก AEC

Myanmar
Opportunity or Threat
for Thai SMEs investors

 

Change Management
OEM in AEC

OEM&REM Brand
Creation

 

IMDS Version 8 User's Manual Thai Edition
available now!!
for OEM Thais'
IMDS Company

โรงงาน OEM ของไทย
จะฝึกอบรมพนักงานผู้ใช้ระบบอย่างไร?
 

คู่มือ IMDS Version 8
ภาษาไทย

  มีจำหน่ายแล้ว

 
เพิ่งทำการลงทะเบียน
แต่ระบบแจ้งว่า
" Your company
is deactivated"
จะแก้ไขอย่างไร?


IMDS 7.2 Log on Problem
CASE:   How to do?


Car assembly parts
in showroom?

 
Knowledge Base Corner
Tools and Die
Technical Knowhow


Mold and Die
New Model
Project ConsiderationSteel for Blank Part
Manufacruring


CAD & Engineerng
Production Activities
for Mold & Die Making Shops


Injection Mold
Manufacturing

วิธีประมาณราคาต้นทุน
เครื่องจักรและแรงงาน
ในโรงงานแม่พิมพ์
 


วิธีการเลือกใช้
Electrode
 


Mechanical Drawing
for JIS Standard

เทคนิค CAD 2D
สำหรับงานเขียนแบบเครื่องกล
 


Easy guide on
how to make
Process Automation?


"KARAKURI"
concept:
Flash point for OEM Automation?


"Robotics Workcell"
for
OEM Automation


"Download"
FANUC TP button functions

 
Production Operation Management
for
THAI OEM&REM


 

Lean/Toyota Production System

for OEM Plant Management

 


QMS Intranet System

How QMR does?
 
 


Total Quality Management
TQM

ระบบบริหารองค์กรเพื่อรองรับการแข่งขันใน AEC ที่จะมีผลในปี 2558
 
Policy Management
 
TQM Implementaion Guide
for Automotive OEM


 
TQM Success story
at SCI Valve
หนังสือที่น่าสนใจ
สำหรับ
ใช้เป็นคู่มือการทำงาน
 

ราคาน้ำมัน/NGV วันนี้
**************สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Web statistic: Since November,20 2010
Web Site Hit Counters

This site is updated frequently, please visit us again
any suggections are welcome at webmaster@thaioem.com
 

Best View with 800X600 resolution on IE 6 or later version and Android OS, Copyright © 2013 by Mr. Nipon Srisawan, Thai OEM Holding
The best OEM Network which is ever created in The World.

All CSS menus supported by http://www.cssplay.co.uk